Privacybeleid

Privacy Statement

Wij zijn er van bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw persoonsgegevens te beschermen.
In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rebel Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rebel Sport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Rebel Sport- Bikkersweg 82- 3752 WV- Bunschoten- info@rebel-sport.nl

 
WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens worden door Rebel Sport verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Inschrijven in onze ledenadministratie
 • Toegangscontrole tot ons pand
 • Facturatie en automatische incasso
 • Uitreiking van diploma’s en certificaten bij sportbonden
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • N.A.W gegevens
 • Geboorte datum
 • E-mailadres
 • Telefoonnr
 • Bank rekening nummer
 • Geslacht

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
MINDERJARIGEN
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
BEWAARTERMIJN
Rebel Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Rebel Sport van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

REGELS VOOR HET MAKEN VAN FOTO’S, FILMS EN HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA
Om de privacy van onze klanten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto’s en films: 

 • Bij foto- en of filmopnames maken van jezelf in de sportschool mogen geen andere klanten of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn. Of vraag toestemming aan diegene.
 • Voor onze site/app en social media maken we foto's en stukjes film tijdens een evenement, wedstrijden, workouts ed. Deze worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Indien je bezwaar hebt kun je dat bij ons aangeven. 
 • Wanneer er na plaatsing van een foto of film wordt verzochtt om deze te verwijderen, zullen wij daar gehoor aan geven.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

VRAGEN
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS
Rebel Sport
Bikkersweg 82
3752 WV Bunschoten
info@rebel-sport.nl

Delen: