Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rebel Sport B.V.  

Artikel 1 Begrippen                                                                                                               
1. Het sportcentrum Rebel Sport gevestigd te Bikkersweg 82 3752 WV Bunschoten hierna te noemen  ‘het sportcentrum’.                                                                                                2. Rebel Sport staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31026328.                                                                                                                                                                                       3. Leden, zij die met het sportcentrum een lidmaatschapsreglement zijn aangegaan waarvan deze algemene voorwaarden en huisregels deel uit maken.                                                                
4. Cursus, instructie door het sportcentrum bij beoefening van aangeboden sportlessen zoals door het sportcentrum overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid                                                                                                                                                                                          Alle leden krijgen een exemplaar van dit lidmaatschapsreglement bij inschrijving. Het sportcentrum behoudt een geparafeerd exemplaar bij het originele inschrijfformulier. Leden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren door middel van ondertekening van dit contract, het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Indien minderjarig, zal de ouder/verzorger deze ondertekenen en zorg dragen (ook bij frauderen). De directie is gerechtigd indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen. Wijziging geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De laatste versie van het reglement en voorwaarden is geldend.
 
Artikel 3 Lidmaatschap                                                                                                                                                                                           Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap waarbij gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van het sportcentrum behorende bij betreffende lidmaatschap gedurende de openingstijden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap vangt aan op datum van inschrijving. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht het lid zich minimaal de gekozen periode actief lid te zijn. Na de abonnementsperiode wordt uw abonnement niet automatisch verlengd met de duur van het abonnement wat u was aangegaan, maar deze wordt na de overeengekomen abonnementsperiode omgezet in een maandelijkse overeenkomst voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd met daarvoor geldende tarief. Een jeugd abonnement zal automatisch worden omgezet naar een volwassen abonnement op 16 jarige leeftijd. Het lid moet minimaal 3 maanden uitgeschreven zijn voordat het van een actie gebruik mag maken om opnieuw lid te worden (met uitzondering van een normaal abonnement).
 
Artikel 4 Opzegging, tijdelijk onderbreking, beëindiging lidmaatschap
1.Opzegging en wijzigingen dient schriftelijk te geschieden door middel van het invullen van ons wijzigingsformulier aan de receptie van het sportcentrum. Mondelinge, telefonische, per e-mail of andere verstuurde opzeggingen of wijzigingen zijn niet rechtsgeldig. Het opzegtermijn bedraagt één hele kalendermaand vóór het verstrijken van de overeengekomen abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch maandelijks verlengt met het daarvoor geldende maand tarief.                                                                                                                                                                               2.Bij langdurige ziekte, bij zwangerschap, medische redenen of blessure verdere sportbeoefening niet raadzaam is kan het abonnement tijdelijk worden onderbroken d.m.v. ons wijzigingsformulier met inachtneming van 1 maand eigen risico.                                                                                                                               Leden kunnen het abonnement tijdelijk onderbreken indien:                                                                                                                                                      A) Het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van het.abonnement.                                                                                                                     B) Dit het gevolg is van een aantoonbare blessure, ziekte, medisch of zwangerschap.                                                                                                                                    Indien niet aantoonbaar dan na overhandiging van een recent briefje voorzien van stempel en handtekening van de (huis)arts/ fysiotherapeut/ verloskundige, waarna het sportcentrum het abonnement tijdelijk onderbreekt. Tijdens de door uw aangegeven ziekteverzuim dmv. ons wijzigingsformulier, blijft het sportcentrum maandelijks uw abonnementsgeld incasseren. De contractsperiode wordt aansluitend verlengt met de periode van onderbreking zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Einddatum van de officiele abonnementsperiode zal dan met dezelfde periode van onderbreking worden verlengt. Het abonnement word tijdelijk onderbroken met inachtneming.van.1.maand.                                                                                                                                                                                                             3.Het sportcentrum behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en aan het lid de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen indien er sprake is van wangedrag van het lid. Ook wanneer het lid op enigerlei wijze de goede naam van het sportcentrum in opspraak brengt, de voorwaarden en het reglement herhaaldelijk schendt dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt, kan het lidmaatschap zonder waarschuwing vooraf worden opgezegd. En met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 4 weken na vervaldatum nog niet zijn voldaan.
 
Artikel 5 Kosten                                                                                                                                                                                                            Elk lid betaalt abonnementskosten behorend bij het gekozen type abonnement. Het abonnement wordt voldaan per jaarlijkse of maandelijkse betaling vooraf. Het sportcentrum schrijft uitsluitend het afgesproken geldbedrag af met de afgesproken frequentie, op het afgesproken moment. Mocht een incasso niet lukken dan is het sportcentrum gerechtigd het incasso te herhalen voor betreffende periode waarvoor €2,- in rekening worden gebracht. Indien deze ook niet lukt wordt er een rekening gestuurd. Voor betaling via een rekening  geldt een toeslag van € 5,- per termijn. Het lid is hoofdelijk en volledig aansprakelijk voor de voldoening van het abonnementsgeld. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor om tarieven indien zij dit nodig acht, aan te passen. Deze aanpassing geschiedt minimaal één maal per jaar, en wordt via de prijslijst bekend gemaakt. Tariefsaanpassingen zijn minimaal gelijk aan de Consumenten Prijs Index. Aanpassing van de tarieven geeft het lid geen recht of reden om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De aanpassing van abonnementstarieven gaat in per de eerste maand van het verlengde abonnement. Betaling van het abonnement geschiedt volgens de overeenkomst die gesloten is tussen het sportcentrum en het lid of het bedrijf in geval van bedrijfsfitness. Steeds de laatste versie van de tarievenkaart is geldend. Bij niet tijdige betaling is het lid, zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is, in gebreke. Indien na schriftelijke herinnering het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn is voldaan word u in gebreke gesteld en word er €10,- boete/administratiekosten per achterstallige maand in rekening gebracht en kan de toegang tot het centrum worden ontzegt. Volgt hieruit nog geen betaling dan zijn wij genoodzaakt onze vordering op u uit handen te geven aan onze incassopartner. Alle uit deze stap voortvloeiende kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen dan voor uw rekening. Bij voldoen van de achterstand kan er weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het sportcentrum.  Bij een betalingsachterstand van 3 maanden worden alle termijnen tot het einde van de looptijd per direct opeisbaar. Het sportcentrum brengt eenmalig kosten in rekening voor het lidmaatschap van haar leden. Dit bedrag zal voor inschrijving van het lid bekendgemaakt worden aan het lid. Onder overige kosten kunnen kosten worden verstaan die in overleg met het lid in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt eenmalig betaald bij de eerste betaling. Bij bedrijfsfitness gaat dit d.m.v. een factuur.
 
Artikel 6 Wanbetaling                                                                                                                                                                                              Indien het sportcentrum tengevolge van wanbetaling genoodzaakt is kosten te maken betreffende de invordering van het abonnementsgeld, gerechtelijke of buitengerechtelijk, komen deze kosten voor rekening van het lid. Het sportcentrum behoudt zich het recht voor deze kosten te verhogen met de kosten van de wettelijke rente vanaf het moment dat de betaling dient te geschieden.
 
Artikel 7 Tussentijdse aanpassingen
Gedurende de abonnementsperiode kan een lid wijzigingen doen. Kiezen voor een andere abonnementsvorm. Dit is alleen mogelijk van een beperkte naar een onbeperkte abonnementsvorm. De contractsduur dient hetzelfde te blijven of van langere duur te worden. Pakketten kunnen aan of uit gezet worden. Het pakket word uitgezet met inachtneming van 1 maand. Bij niet uitzetten wordt het pakket automatisch maandelijks verlengt met het daarvoor geldende maand tarief. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden aangegeven en worden uitsluitend doorgevoerd na ondertekening van een volledig ingevuld
wijzigingsformulier van Rebel Sport met inachtneming van 1 maand. Er wordt een kopie mee gegeven als bevestiging. Mutaties zullen per volgende betalingsperiode van kracht zijn. Rebel Sport is bevoegd:
1.Om elk kalenderjaar de prijzen te verhogen volgens indexering, deze staan los van de wettelijke vastgestelde BTW-verhogingen.
2.De openingstijden van het sportcentrum tijdelijk of blijvend te wijzigen.
3.In het tussentijds aanpassen van de huisregels, algemene voorwaarden, lesrooster, abonnementsvormen en instructeurs.
4.Om het sportcentrum geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties en gedurende een tijdig bekend gemaakte periode van 2 weken in de zomer gesloten, zonder dat dit zal leiden tot verlaging van de abonnementskosten of restitutie daarvan.
                                                                                                                                                           
Artikel 8 Persoonlijke “incheck druppel” bewijs van lidmaatschap                                                                                                                                          Bewijs van lidmaatschap krijgt ieder lid een persoonlijke elektronische toegangsdruppel (met daaraan verbonden een intern lidmaatschapsnummer). Deze druppel dient gebruikt te worden bij binnenkomst voor de registratie van het bezoek en de veiligheid om onbevoegde geen toegang te geven. Deze druppel is persoonsgebonden en het lid verklaart bij het tekenen van de algemene voorwaarden deze druppel niet uit te lenen aan derden en blijft eigendom van het lid. Het sportcentrum maakt ook een foto van het lid voor herkenbaarheid alleen. Bij verlies, beschadiging of zoek raken van de druppel dient u een nieuwe druppel aan te schaffen. Kosten hiervoor bedragen €5,- Ook kan deze druppel als zogenaamde "chipknip" worden gebruikt aan de bar. Mocht u een keer uw druppel zijn vergeten kunt u dat melden aan de receptie en zij zullen u handmatig inchecken. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om zorgvuldig met de druppel om te gaan.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid                                                                                                                                                                                     Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten die het sportcentrum biedt. Eventuele beschadigingen aan het sportcentrum of aan sportcentrum eigendommen, opzettelijk veroorzaakt of door aanwijsbare schuld veroorzaakt dienen volledig te worden vergoed door het desbetreffende lid. Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van het sportcentrum. Het sportcentrum sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf in het sportcentrum waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid vrijwaart het centrum voor iedere aansprakelijkheid tegenover derden voor schade welke betreffende derden heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in het sportcentrum ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid. Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor verlies, schade, of diefstal van eigendommen. Lockers in het sportcentrum zijn voor gebruik van leden om preventief te werken tegen diefstal maar bieden geen 100% garantie tegen. In het sportcentrum zijn camera’s aanwezig om toezicht te houden en ter bescherming van uw welzijn. Het sportcentrum draagt zorg voor deskundig en ervaren personeel.
 
Artikel 10 Privacy                                                                                                                                                                                                          De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Rebel Sport gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Alle medewerkers van Rebel Sport onderschrijven onze geheimhoudingsverklaring met betrekking tot persoonlijke en/of medische gegevens van onze leden. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website, app, facebook berusten uitsluitend bij Rebel Sport. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.
 
Artikel 11 Huishoudelijk reglement
Het sportcentrum hanteert voor een ordelijke en correcte gang van zaken een huishoudelijk reglement. Leden dienen zich aan dit huishoudelijke reglement te houden. Het sportcentrum heeft het recht dit huishoudelijk reglement aan te passen ter verbetering van kwaliteit. In het sportcentrum, is te allen tijde een exemplaar van dit huishoudelijk reglement in te zien. Het volledige Huishoudelijke Reglement is opgenomen op het inschrijfformulier. Rebel Sport verwacht dat u uw vraag, probleem of klacht bij ons kenbaar maakt ipv. ons in een negatief daglicht te zetten. Zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden en bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.

Disclaimer

*Copyright © Rebel-Sport; Alle rechten voorbehouden.

*Deze website is opgezet als informatieve site. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site liggen bij Rebel Sport.

Disclaimer: Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.

*Kopiëren, verspreiden, informatie overnemen, verveelvoudigen, openbaar maken en elk ander gebruik van deze site is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Rebel Sport. Bij overtreding van deze bepaling behoudt Rebel Sport zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de overtreder te verhalen.

*De website en alle informatie gepubliceerd op deze website, inclusief deze disclaimer, is in principe bestemd voor het Nederlandse publiek en valt exclusief onder de Nederlandse wet en regelgeving. De Nederlandse rechter heeft exclusieve jurisdictie om mogelijke disputen te beoordelen, gerelateerd aan deze website en de informatie gepubliceerd op deze website.

*Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van deze site. De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

*De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Door de site te blijven actualiseren streven wij ernaar dat de informatie op de website volledig en betrouwbaar is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Rebel Sport de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie niet kan garanderen. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen. U kunt altijd contact opnemen met Rebel Sport om bevestiging te krijgen betreffende de informatie verstrekt op deze website. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. Gebruikmaking van de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

*Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website, app, facebook berusten uitsluitend bij Rebel Sport. In geval van inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom van Rebel Sport, behoudt Rebel Sport zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade te verhalen op de persoon of rechtspersoon die de copyright schendt of opdracht gegeven heeft het copyright te schenden.

*Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van Rebel Sport. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Rebel Sport uitdrukkelijk afgewezen. Ook attenderen we u erop dat we een disclaimer op onze site hebben staan, wat wil zeggen dat als u deze copyright regel overtreedt u een claim van €1000,- krijgt.

*Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.
 

Delen: